Obchodní podmínky

  • Úvod
  • Obchodní podmínky

Základní údaje

Spolek: Cech blatnických vinařů

Se sídlem: Blatnice pod Svatým Antonínkem 28, PSČ: 696 71

IČ: 266 64 348

(zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 10508)

e-mail: info@vinariblatnice.cz

Číslo účtu pro bezhotovostní platby z České republiky: 2600364034 / 2010 (FIO Banka, a.s.)

Platební údaje pro bezhotovostní platby ze Slovenské republiky:

IBAN: CZ50 2010 0000 0026 0036 4034 (FIO Banka, a.s.)

SWIFT: FIOBCZPP

Platby je nutno odeslat jako SEPA platby v EUR, z důvodu neplacení poplatku za mezinárodní transakci.

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup elektronické vstupenky na akci Putování po blatnických búdách a Blatnické búdy pod hvězdami prostřednictvím internetového portálu www.vinariblatnice.cz.

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího, kterým je spolek Cech blatnických vinařů, se sídlem Blatnice pod Svatým Antonínkem 28, PSČ: 696 71, IČ: 266 64 348, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 10508, a Kupujícího.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu a řídí se právním řádem České republiky. Smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (z. č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (z. č. 634/1992 Sb.) v účinném znění.

 

2. Vymezení pojmů

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

Prodávajícím  spolek Cech blatnických vinařů, se sídlem Blatnice pod Svatým Antonínkem 28, PSČ: 696 71, IČ: 266 64 348, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 10508, vystupující v rámci své podnikatelské činnosti jako provozovatel internetového portálu www.vinariblatnice.cz (dále jen "Prodávající").

Kupujícím každý, kdo uzavře s Prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového portálu www.vinariblatnice.cz. Spotřebitelem je Kupující, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavře s Prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového portálu www.vinariblatnice.cz.

 

3. Kupní smlouva

Prostřednictvím internetového portálu www.vinariblatnice.cz je jako zboží možno koupit elektronické vstupenky na akci konanou Prodávajícím, a to Putování po blatnických bůdách a Batnické búdy pod hvězdami (dále jen "zboží"); elektronickou vstupenkou na akci je unikátní čárový kód, který opravňuje Kupujícího k vyzvednutí fyzické vstupenky na akci. Unikátní čárový kód smí být použit pouze jednou a nesmí být Prodávajícím ani Kupujícím zpřístupněn třetím stranám. Lze však při nahlášení předem odebrat vstupenky po částech.

Objednání zboží

K objednání zboží Kupující řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle, čímž dochází ke vzniku kupní smlouvy. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu po odeslání objednávky potvrdit Kupujícímu prostřednictvím automatického e-mailu její přijetí.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně všech souvisejících poplatků a Kupující bude vyzván k jejich odsouhlasení, a to včetně odsouhlasení znění těchto obchodních podmínek a prohlášení o dosažení 18 let. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Odstoupení od kupní smlouvy před vyřízením objednávky

Kupující i Prodávající jsou oprávněni odstoupit od kupní smlouvy před vyřízením objednávky.  Kupující může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Nezaplacení kupní ceny za zboží ve stanovené lhůtě (tj. za více než 10 dní po uzavření kupní smlouvy) je považováno za odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím. 

Prodávající je povinen uvést Kupujícímu důvod odstoupení od smlouvy, a to i tehdy, jedná-li se o zaplacení vstupenky později než 7 dnů před konáním akce. Smluvní strany jsou povinny si to vzájemně oznámit bez zbytečného odkladu.

Komunikace mezi Kupujícím a Prodávajícím

Komunikace mezi Kupujícím a Prodávajícím bude uskutečňována pomocí prostředků komunikace na dálku, s čímž Kupující souhlasí. Náklady vzniklé Kupujícímu při vyžití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s kupní smlouvou hradí Kupující sám.

 

4. Dodání zboží

Zboží objednané prostřednictvím internetového portálu www.vinariblatnice.cz doručuje Prodávající zasláním prostřednictvím elektronické komunikace na e-mail Kupujícího.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude doručeno na e-mail Kupujícího nejpozději do 5 pracovních dnů od připsání částky za zboží na účet Prodávajícího.

Uhrazení ceny za zboží

Zboží je možné v plné výši uhradit pouze zasláním kupní ceny předem na účet Prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje, a to do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání částky na účet Prodávajícího.

Vyzvednutí fyzické vstupenky

Kupující je povinen při akci Blatnické búdy pod hvězdami v den konání akce od 17.00 do 21.00 hodin předložit vytištěnou elektronickou vstupenku v areálu búd Pod Starýma horama v Blatnici pod Svatým Antonínkem, na základě čehož mu bude vydán příslušný počet fyzických vstupenek na akci.

Kupující je povinen při akci Putování po blatnických búdách v den konání akce od 9.00 do 14.00 hodin předložit vytištěnou elektronickou vstupenku na obecním úřadu v Blatnici pod Svatým Antonínkem, na základě čehož mu bude vydán příslušný počet fyzických vstupenek na akci.

 

Spotřebitel nemá právo po uhrazení kupní ceny od kupní smlouvy odstoupit.

 

5. Práva Kupujícího z vadného plnění (reklamace)

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, neboli za jakost při převzetí. V případě, kdy zboží nesplňuje uvedené vlastnosti nebo bylo plněno vadně, má Kupující tomu odpovídající práva. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Vadu zboží je Kupující povinen oznámit bez zbytečného odkladu a včas. Není-li vada oznámena včas, zaniká Kupujícímu právo od smlouvy odstoupit. Není-li vada oznámena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do začátku konání akce, na kterou je příslušná elektronická vstupenka koupena, zaniká Kupujícímu právo z vadného plnění.

Práva z vadného plnění

Kupující má právo požadovat v tomto pořadí:

- bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu,

- není-li vzhledem k povaze vady její odstranění bez zbytečného odkladu možné, má Kupující právo na dodání nového zboží,

- není-li možné dodat nové zboží, má Kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.

Postup reklamace

V případě, kdy Kupující zjistí na zboží vadu, je povinen o ní bez zbytečného odkladu informovat prostřednictvím e-mailové zprávy Prodávajícího na adresu info@vinariblatnice.cz, ve které je povinen uvést důvody reklamace a přiložit do přílohy e-mailové zprávy reklamované zboží.

Vyřízení reklamace

Prodávající bez zbytečného odkladu posoudí oprávněnost reklamace, vady na zboží a po posouzení vyrozumí Kupujícího e-mailem o způsobu vyřízení reklamace.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona o ochraně spotřebitele třicetidenní ode dne převzetí zboží k reklamaci, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 

6. Ochrana osobních údajů

Nákupem na internetovém portálu www.vinariblatnice.cz dává Kupující Prodávajícímu souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů potřebných pro bezproblémové vyřízení objednávky. Pro usnadnění budoucí komunikace mezi Kupujícím a Prodávajícím je souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů udělován na dobu neurčitou.

Osobními údaji využívanými Prodávajícím jsou jméno, příjmení, e-mail, číslo účtu, případně název firmy, sídlo, IČ a DIČ.

Prodávající nebude poskytovat osobní údaje třetím stranám, což se nevztahuje na přepravce, a dále se zavazuje osobní údaje využívat ve znění zákona o ochraně osobních údajů (z. č. 101/2000 Sb.).

Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu úplné a pravdivé osobní údaje. Za případné chybné vyplnění osobních údajů odpovídá Kupující sám. Osobní údaje mohou být Kupujícím kdykoli změněny, a to zasláním e-mailové zprávy Prodávajícímu. Kupující může souhlas s uchováním a zpracováváním osobních údajů kdykoli odvolat, a to zasláním e-mailové zprávy na: info@vinariblatnice.cz.

 

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového portálu www.vinariblatnice.cz.

Kupní smlouvu lze na internetovém portálu www.vinariblatnice.cz uzavřít v českém nebo jiném pro strany srozumitelném jazyce, pokud s tím obě strany souhlasí, a pouze podle právního řádu České republiky. Kupní smlouvy jsou po svém uzavření u Prodávajícího archivovány.

Stížnosti lze podávat Prodávajícímu na e-mail info@vinariblatnice.cz. Dohled nad dodržováním povinností v oblasti ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Dohled nad dodržováním povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechny tyto úřady jsou taktéž příslušné pro vyřizování mimosoudních stížností.

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

Účinnost ode dne 1. července 2014